Rôzne druhy tôrt zákuskov - SIESTA domáca cukráreň

Pravidlá ochrany osobných údajov

 

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov popisujú ako SIESTA – domáca cukráreň zhromažďuje, spracúva a chráni osobné údaje svojich zákazníkov počas návštevy webovej stránky www.domacacukraren.sk a pri predaji tovaru prostredníctvom internetového obchodu.

Prečo zbierame osobné údaje?

Pre poskytovanie našich služieb je nevyhnutné, aby sme o Vás zbierali osobné údaje, nakoľko bez nich sme schopní vybaviť Vašu objednávku. Rešpektujeme Vaše súkromie, a preto sa snažíme rozsah Vami poskytovaných osobných údajov minimalizovať len na tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na spracovanie a vybavenie Vašej objednávky.

Aké zbierame údaje?

Pri objednávke od Vás požadujeme poskytnutie kontaktných údajov (meno, priezvisko, emailová adresa a telefónne číslo), dodacích informácií (spôsob prevzatia, dátum prevzatia a približný čas prevzatia) a doplňujúcich informácií (predmet objednávky a Vaše pripomienky k nej).

V objednávkovom formulári nezadávate žiadne informácie súvisiace s uskutočnením platby, nakoľko neplatíte pri objednávke tovaru, ale pri jeho osobnom prevzatí.

Čo robíme s údajmi?

Vaše osobné údaje použijeme výlučne za vybavenia Vašej objednávky a následnej komunikácie s vami. SIESTA – domáca cukráreň nespracúva osobné údaje svojich zákazníkov na marketingové účely. To znamená, že neposielame svojim zákazníkom komerčné informácie o novinkách a aktuálnych ponukách v našom obchode.

Ako údaje chránime?

SIESTA – domáca cukráreň prijala bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme Vaše chránili Vaše osobné údaje. Vaše osobné údaje sú uložené na serveri nachádzajúcom sa v EÚ (t.j. nedocháza k prenosu do tretích krajín).

Komu údaje sprístupňujeme?

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym tretím stranám. SIESTA – domáca cukráreň nespolupracuje s doručovateľskými službami (vzhľadom na charakter tovaru je možný výlučne osobný odber na adrese 463 Trstín 919 05).

K Vašim osobných údajom môžu mať prístup niektorí naši partneri, ktorí ich spracúvajú v právnej pozícii sprostredkovateľov. Títo sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje výlučne na základe našich pokynov a inštrukcií. S každým takýmto sprostredkovateľom máme uzatvorenú osobitnú zmluvu, v ktorej sú jasne definované podmienky spracúvania osobných údajov tak, aby bolo Vašim osobných údajom poskytnutá požadovaná ochrana. Medzi týchto partnerov v súčasnosti patria:

ARMIN spol. s.r.o.

(hosting)

Nové Mesto nad Váhom 915 01, Slovenská republika, IČO: 36 687 871, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 17148/R

Google Ireland Limited (Google Analytics – webová analytika)

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

Peter Jurkovič

(IT servis, podpora)

  •  

Vaše osobné údaje môžeme takisto sprístupniť iným subjektom, aby sme vyhoveli povinnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a iných orgánov, aby sme si uplatňovali naše nároky alebo sa obhajovali v konaniach, kde si ich iní uplatňujú voči nám. Z týchto dôvodov môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté napr. súdom, orgánom verejnej správy, audítorom, advokátskym kanceláriám a iným odborným poradcom.

Ako dlho údaje spracúvame?

Vaše osobné údaje týkajúce sa vybavenej objednávky spracúvame počas nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla päť rokov od jej doručenia. Na účely fakturácie, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu, na účely vybavenia podaní, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi, na štatistické účely je SIESTA – domáca cukráreň oprávnená viesť evidenciu osobných údajov aj po uplynutí 5 rokov.

Aké sú právne základy spracúvania?


 

Čo sú cookies a prečo ich používame?

Naša webová stránka požíva súbory cookies. Súbory cookies sú malé zašifrované textové súbory, ktoré sa ukladajú do Vášho prehliadača alebo do mobilného zariadenia počas prezerania našej stránky. Tieto súbory cookies používame na účely webovej analýzy, napr. monitorujeme z akej krajiny resp. regiónu návštevníci pochádzajú, aké sekcie našej stránky navštevujú, aké výrazy vyhľadávajú v našom obchode a pod. Prostredníctvom súborov cookies dokážeme zistiť koľko návštevníkov si momentálne prezerá stránku, resp. prezeralo v minulosti.

Návštevníkov našej stránky informuje o tom, že zbierame cookies prostredníctvom tzv. cookie banneru nachádzajúceho sa v spodnej časti našej stránky.

Súbory cookies máte pod kontrolou Vy. Je na Vašom uvážení, či nám dovolíte súbory cookies zbierať alebo nie. Ak nechcete, aby sme súbory cookies zbierali, máte možnosť ich odmietnuť alebo v prípade potreby vymazať, a to správnym nastavením Vášho webového prehliadača resp. mobilného zariadenia. Aj keď každý webový prehliadač/mobilné zariadenie je parametrizované inak, nastavenia zbierania súboru cookies sa zvyčajne nachádza v časti "Preferencie"/"Nástroje"/"Nastavenia", kde máte možnosť súbory cookies doteraz pozbierané vymazať a takisto nastaviť, aby ukladanie cookies bolo úplne do budúcna znemožnené.

Ako funguje pridávanie komentárov na našej stránke?

SIESTA – domáca cukráreň Vám umožňuje pridávať komentáre pod konkrétnu fotografiu prezeraného tovaru. Vzhľadom na to, že nemáme vlastné IT riešenie pre pridávanie komentárov, využívame externú platformu od spoločnosti DisQus Inc., San Francisco, Kalifornia, Spojené Štáty Americké.

Na to, aby ste mohli pridať komentár sa musíte najskôr prihlásiť (alebo zaregistrovať) do systému DisQus. Ak máte vytvorený účet na Facebook, Twitter alebo Gmail, môžete sa do systému DisQus prihlásiť kliknutím na ikonu Facebook, Twitter alebo Gmail. Následne budete vyzvaní na udelenie súhlasu s podmienkami použitia platformy DisQus a jej pravidlami ochrany súkromia. Ak súhlas udelíte, spoločnosť DisQus Inc. získa od Facebook/Twitter/Google Vaše osobné údaje, ktoré môžu zahŕňať nasledovné: email, zoznam priateľov, informácie z verejného profilu, fotografiu. SIESTA – domáca cukráreň k týmto dátam nemá prístup, ani ich nijaký spôsobom nespracúva. Tieto dáta sú spracúvane spoločnosťou DisQus Inc., ktorá má postavenie samostatného prevádzkovateľa (nie je naším sprostredkovateľom).

Aké sú právne základy spracúvania?

Našou povinnosťou vyplývajúcou zo zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ("ZoOOU") je Vás informovať o právnych základoch spracúvania osobných údajov. SIESTA – domáca cukráreň spracúva osobné údaje na nasledovných právnych základoch:

Súhlas

(§ 13 ods. 1 (a) ZoOOU)

 

Súbory cookies zbierame na základe Vášho súhlasu vyjadreného prostredníctvom nastavenia Vášho webového prehliadača resp. mobilného zariadenia.

 

Zmluva

(§ 13 ods. 1 (b) ZoOOU)

 

Údaje Vami vyplnené v objednávkovom formulári sú nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, ktorú s Vami uzatvárame.

Osobitný zákon

(§ 13 ods. 1 (c) ZoOOU)

 

Spracúvať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli prostredníctvom objednávkového formuláru nám môže vyplývať z rôznych osobitných predpisov.

Osobitné predpisy nám môžu napr. ukladať povinnosť poskytnúť Vaše údaje súdom alebo iným orgánom; v takejto situácii SIESTA – domáca cukráreň musí Vaše údaje poskytnúť bez Vášho súhlasu, inak by sama porušila zákon.

Aké sú Vaše práva?

Máte právo od nás získať potvrdenie o tom, či o spracúvame Vaše osobné údaje. Ak Vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme Vás doplňujúce informácie týkajúce sa predmetného spracúvania (t.j. aké údaje spracúvame, za akým účelom, komu sme ich poskytli...).

Ak máte za to, že osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame nie sú správne alebo aktuálne, máte právo nás požiadať o opravu Vašich osobných údajov.

Ak sú splnené zákonné predpoklady, môžete mať aj právo na vymazanie Vašich osobných údajov (tzv. právo na zabudnutie). Vaše osobné údaje nemôžeme vymazať len preto, že ste nás o to požiadali. Vymažeme ich len vtedy, ak bol naplnený niektorý z predpokladom predvídaný zákonom (napr. ak by sme údaje spracúvali nezákonne, alebo ak spracúvame Vaše údaje napriek tomu, že účel spracúvanie pominul).

Máte právo žiadať od nás obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, a to napr. ak sa domnievate, že o Vás spracúvame nesprávne osobné údaje (v tejto situácii by spracúvanie bolo obmedzené do doby, než sa overí správnosť Vašich osobných údajov), alebo ak by vyšlo najavo, že spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne, no vy nechcete, aby sme Vaše osobné údaje vymazali, ale chcete aby sme len obmedzili spracúvania. Obmedzenie spracúvania znamená, že budete Vaše osobné údaje uchovávať, avšak nebude s nimi vykonávať žiadne iné spracovateľské operácie.

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesieme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.

Ak sa domnievate, že spracúvame Vaše osobné údaje v rozpore s platnou legislatívou, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Ak chcete uplatniť svoje práva, prosím kontaktujte nás prostredníctvom emailu na siesta@domacacukraren.sk. O vybevaní Vašej žiadosti súvisiacej s uplatním práv dotknutej osoby Vás budeme informovať do 30 dní od jej prijatia.

Kto sme a ako nás môžete kontaktovať?

Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov sme my: SIESTA - domáca cukráreň, s.r.o. .
so sídlom:463 Trstín 919 05
IČO:44 545 754
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č.23059/T

V prípade, ak máte akékoľvek otázky k týmto pravidlám ochrany osobných údajov alebo si chcete uplatniť Vaše práva, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese siesta@domacacukraren.sk alebo písomne na adrese našej spoločnosti.


 


 

Používame Cookies. Používáním tohto webu k tomu vyjadruješ súhlas. Viac tu » OK