Rôzne druhy tôrt zákuskov - SIESTA domáca cukráreň

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky


 

 1. Všeobecné ustanovenia

  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim spoločnosťou SIESTA - domáca cukráreň, s.r.o., so sídlom 463 Trstín 919 05, IČO 44 545 754, DIČ: 2022731491, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 23059/T (ďalej len “SIESTA - domáca cukráreň”) a kupujúcim, predmetom ktorej je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu www.domacacukraren.sk, ktorú prevádzkuje predávajúci. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

 2. Vymedzenie základných pojmov

  1. Predávajúcim je SIESTA – domáca cukráreň.

  2. Kupujúcim je podnikateľ alebo spotrebiteľ, ktorý uzatvoril s predávajúcim kúpnu zmluvu prostredníctvom internetového obchodu www.domácacukráreň.sk.

  3. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

  4. Podnikateľom je (i) osoba zapísaná v obchodnom registri, (ii) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, (iii) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, alebo (iv) osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

  5. Kúpna zmluva je zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim, z ktorej vzniká predávajúcemu povinnosť predmet kúpy (tovar) odovzdať kupujúcemu a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy (tovar) prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

  6. Tovarom sa rozumejú produkty, ktoré predávajúci ponúka na predaj prostredníctvom internetového obchodu www.domacacukraren.sk.

 3. Postup pri objednávke tovaru

  1. Kupujúci si môže prostredníctvom internetového obchodu www.domacacukraren.sk objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo "DO KOŠÍKA". Po stlačení tlačidla "DO KOŠÍKA" sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kupujúcemu kedykoľvek k dispozícii na nahliadnutie.

  2. Kupujúci má právo kedykoľvek nahliadnuť do obsahu nákupného košíka, a to kliknutím na jeho ikonu nachádzajúcu sa v pravom hornom horu internetového obchodu www.domácacukraren.sk. Obsah nákupného košíku pozostáva z obrázku tovaru, názvu tovaru, počtu kusov tovaru, ceny tovaru a následne celkovej sumy všetkých tovarov vložených do nákupného košíka. Kupujúci môže odstrániť tovar z košíka, alebo zmeniť jeho počet. Odstrániť tovar z košíka možno kliknutím na červenú ikonu krížika a následným potvrdením tejto operácie. Zmeniť počet kusov jednotlivých položiek možno prepísaním počtu kusov na požadovanú hodnotu. Po prekontrolovaní obsahu košíka kupujúci klikne na tlačidlo "POKRAČOVAŤ", počom bude kupujúci vyzvaný na vyplnenie formulára pozostávajúceho z kontaktných, doplňujúcich a dodacích informácii.

  3. Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Informácie o tom ako predávajúci nakladá a chráni poskytnuté osobné údaje nájdete na Pravidlá spracúvania osobných údajov.

  4. Kupujúci je oprávnený odoslať objednávku predávajúcemu až po jasnom a zrozumiteľnom oboznámení sa so VOP a Pravidlami spracúvania osobných údajov. Kupujúci odošle predávajúcemu objednávku kliknutím na zelené tlačidlo "ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU" nachádzajúcom sa v dolnom pravom rohu formuláru.

  5. Objednávka je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy, ktorú zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho.

  6. Po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke automaticky vygenerované oznámenie o prijatí objednávky na spracovanie. Kupujúci berie na vedomie, že toto potvrdenie nie je akceptáciou objednávky zo strany predávajúceho, ale len potvrdením toho, že objednávka bola zaevidovaná v objednávkovom systéme predávajúceho a čaká na spracovanie.

  7. Predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho buď (i) akceptovať, (ii) odmietnuť, alebo (iii) urobiť kupujúcemu nový návrh na uzavretie kúpnej zmluvy (a navrhnúť novú kúpnu cenu).

  8. Predávajúci je oprávnený navrhnúť novú kúpnu cenu najmä, nie však výlučne v prípade, ak kupujúci v objednávke požiadal o zhotovenie tovaru majúceho odlišné vlastnosti od tých, ktoré sú uvedené na webovej stránke internetového obchodu (napr. kupujúci požaduje zhotovenie tovaru s nižšou/vyššou hmotnosťou, použitie iného typu surovín alebo zložitejší/jednoduchší typ zdobenia).

  9. Predávajúci v primeranej lehote vyrozumie kupujúceho o vybavení objednávky zaslaním správy na e-mailovú adresu zadanú kupujúcim v objednávke.

  10. Kúpna zmluva je uzavretá

 1. akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim, alebo

 2. akceptovaním nového návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy (akceptovaním novej kúpnej ceny) predávajúceho kupujúcim.

 

 1. Cena tovaru

  1. Cena tovaru uvedená v internetovom obchode www.domacacukraren.sk je uvedená vrátane zodpovedajúcej dane z pridanej hodnoty (DPH) vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky. Odoslaním objednávky kupujúci akceptuje kúpnu cenu tovaru podľa ponuky predávajúceho uvedenú v internetovom obchode. V prípade postupu podľa čl. 4.8 týchto VOP, cena tovaru uvedená v novom návrhu predávajúceho na uzavretie kúpnej zmluvy je uvedená s DPH.

 2. Platobné podmienky

  1. Predávajúci akceptuje výlučne platbu v hotovosti pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste.

  2. Ak kúpna cena prevyšuje zákonom stanovenú maximálnu povolenú hodnotu na uskutočnenie platby v hotovosti (momentálne 5.000 EUR), platba bude vykonaná iným dohodnutým spôsobom.

  3. Predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho zaplatenie zálohy za tovar až do výšky 100% kúpnej ceny, pričom kupujúci je povinný zálohu v dohodnutej lehote zaplatiť. Počas meškania kupujúceho s úhradou zálohy nie je predávajúci v omeškaní s plnením svojich záväzkov. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak kupujúci nezaplatí zálohu za tovar v dohodnutej lehote napriek k výzve predávajúceho. Predávajúci je povinný vystaviť doklad o zaplatení zálohy.

  4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve v hotovosti pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste. Ak kupujúci zaplatil zálohu za tovar podľa čl. 6.3 týchto VOP, kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve zníženú o zaplatenú zálohu.

  5. Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na tovare prechádza prevzatím tovaru kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za poškodenie tovaru po jeho prevzatí kupujúcim v dôsledku zlej manipulácie pri prevoze alebo skladovaním v nevhodnom prostredí.

 3. Dodacie podmienky

  1. Predávajúci akceptuje výlučne osobný odber tovaru na výdajnom mieste: 463 Trstín 919 05, Slovenská republika.

  2. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar a kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar na výdajnom mieste podľa čl. 7.1 týchto VOP v termíne a čase dohodnutom v kúpnej zmluve. Tovar môže prevziať aj osoba poverená kupujúcim. Pri osobnom odbere je potrebné sa preukázať vytlačenou objednávkou alebo identifikáciou obsahu objednávky.

  3. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru tovar starostlivo prezrieť. V prípade, ak kupujúci zistí, že tovar nezodpovedá špecifikácii uvedenej v kúpnej zmluve alebo má iné zjavné vady, je povinný túto skutočnosť oznámiť bezodkladne predávajúcemu.

  4. Predávajúci je povinný vystaviť kupujúcemu doklad o kúpe, ktorý slúži zároveň ako záručný list.

 4. Záručná doba a reklamácia tovaru

  1. Predávajúci poskytuje na tovar záruku 24 hodín. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim.

  2. Kupujúci je povinný dodržať spôsob prepravy, skladovania a uchovania tovaru počas doby trvania záručnej doby podľa sekcie 10 týchto VOP. Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku neprimeranej prepravy, nesprávneho uskladnenia, nedodržaním optimálnej teploty pre potraviny, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

  3. Kupujúci je povinný uplatniť práva zo zodpovednosti za vady tovaru najneskôr v deň nasledujúci po prevzatí tovaru, nakoľko sa jedná o tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze; inak tieto práva zaniknú.

  4. Kupujúci môže uplatniť práva zo zodpovednosti za vady tovaru telefonicky na telefónnom čísle +421905908343 a /alebo e-mailom na siesta@domácacukráren.sk. Kupujúci je povinný pri uplatňovaní práva zo zodpovednosti za vady tovaru uviesť (i) označenie kupujúceho, (ii) číslo objednávky, (iii) označenie reklamovaného tovaru, (iv) popis vady, (v) návrh kupujúceho na vybavenie reklamácie a (vi) e-mail kupujúceho.

  5. Kupujúci je povinný v záručnej dobe reklamovaný tovar dopraviť k predávajúcemu na adresu: 463 Trstín 919 05, Slovenská republika.

  6. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

  7. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie obsahuje: (i) označenie kupujúceho, (ii) označenie predávajúceho, (iii) číslo objednávky, (iv) označenie reklamovaného tovaru, (v) popis vady, (vi) návrh kupujúceho na vybavenie reklamácie, (vi) e-mail kupujúceho, (vii) dátum a čas prevzatia tovaru, (viii) dátum a čas uplatnenie reklamácie.

  8. Predávajúci je povinný informovať kupujúceho o vybavení reklamácie e-mailom na adresu uvedenú kupujúcim pri uplatňovaní práva zo zodpovednosti za vady (reklamácii).

  9. Pri identifikácii vady reklamovaného tovaru predávajúci postupuje podľa platných právnych predpisov. Ak vadu možno odstrániť, kupujúci má právo (i) na bezplatné, včasné a riadne odstránenie vady alebo (ii) na výmenu tovaru. Ak vadu nemožno odstrániť, treba rozlišovať, či vada bráni, alebo nebráni riadnemu užívaniu tovaru. Ak neodstrániteľná vada bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, kupujúci má právo (i) na výmenu tovaru alebo (ii) na odstúpenie od zmluvy (a teda na vrátenie kúpnej ceny). Ak neodstrániteľná vada nebráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako tovar bez vady, kupujúci má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že vzhľadom na charakter tovaru (predávajúci zhotovuje tovar podľa objednávok konkrétnych kupujúcich) a preto okamžitá výmena tovaru nemusí byť možná.

 5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

  1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy kedykoľvek od jej uzavretia do dvoch (2) týždňov pred dátumom prevzatia tovaru dohodnutom v kúpnej zmluve. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa predchádzajúcej vety má kupujúci nárok na vrátenie zaplatenej zálohy v plnej výške. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy písomne zaslaním e-mailovej správy na adresu siesta@domacacukraren.sk.

 

  1. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci v období dvoch (2) týždňov pred dohodnutým dátumom prevzatia začína s prípravou (nákup surovín) a samotným zhotovovaním tovaru. Ak kupujúci v období 2 týždňov pred dohodnutým termínom prevzatia oznámi predávajúcemu, že svoj záväzok prevziať tovar a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu nesplní, kupujúci je povinný nahradiť predávajúcemu vzniknutú škodu.


 

  1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy kedykoľvek od jej uzavretia do dvoch (2) týždňov pred dátum prevzatia tovaru dohodnutom v kúpnej zmluve. Predávajúci môže u kupujúceho uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy písomne zaslaním e-mailovej správy na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa predchádzajúcej vety je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu zaplatenú zálohu v plnej výške.

 

  1. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy po prevzatí tovaru nakoľko predmetom kúpy je tovar podliehajúci rýchlej skaze.

 

 1. Podmienky prevozu a uskladnenie

  1. Kupujúci potvrdzuje, že bol predávajúcim výslovne oboznámený s nasledovnými podmienkami prevozu a uskladnenia tovaru:

   1. tovar musí byť prevážaný a uskladňovaný oddelene od potravín a surovín iného druhu, z dôvodu možnosti kontaminácie iných pachov,

   2. tovar musí byť prevážaný pri teplote do 8 stupňov Celsia vo vodorovnej polohe zabraňujúcej styk s ľudským telom (aby sa tovar nezohrieval)

   3. tovar musí byť skladovaný do teploty 8 stupňov Celsia,

   4. tovar nemôže byť vystavovaný účinkom priameho slnečného žiarenia.

  2. Kupujúci potvrdzuje, že bol predávajúcim výslovne oboznámený s tým, že tovar môže obsahovať nejedlé časti dekorácií (napr. špáradlá, špajle, floristické drôty, drevenú konštrukciu).

 

 1. Podnety a sťažnosti

  1. Kupujúci je oprávnený podávať podnety a / alebo sťažnosti (i) písomne na adresu SIESTA - domáca cukráreň, s.r.o., 463 Trstín 919 05, Slovenská republika, (ii) telefonicky na čísle: +421905 908 343, alebo (iii) e-mailom na: siesta@domácacukráreň.sk.

 

  1. Predávajúci sa zaväzuje vybaviť podnet a /alebo sťažnosť v primeranej lehote, v každom prípade najneskôr do 30 dní.

 

 1. Orgán dohľadu

  1. Orgánom dohľadu nad činnosťou predávajúceho je: Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava, so sídlom Zavarská 11, 918 21 Trnava, Slovenská republika, a Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, so sídlom Pekárska 23, 917 01  Trnava 1, Slovenská republika

 

 1. Alternatívne riešenie sporov

  1. V prípade, že kupujúci, ktorý je spotrebiteľom nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, kupujúci (spotrebiteľ) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho (spotrebiteľa) podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania kupujúcim (spotrebiteľom), má kupujúci (spotrebiteľ) právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Formou alternatívneho riešenia sporu môžu byť riešené iba spory, ktorých hodnota prevyšuje 20 EUR. Subjekt alternatívneho riešenia sporu môže od kupujúceho (spotrebiteľa) požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH.

  2. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia (webová stránka: www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická soba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci (spotrebiteľ) má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

  3. Kupujúci (spotrebiteľ) môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr.

 2. Kontaktné údaje predávajúceho

  1. Kontaktné údaje predávajúceho sú nasledovné:

Obchodné meno: SIESTA - domáca cukráreň, s.r.o.,

Sídlo: 463 Trstín 919 05

IČO: 44 545 754

DIČ: 2022731491

Zápis: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 23059/T

E-mail: siesta@domácacukráreň.sk

Tel: +421905 908 343

Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Hlávková

 1. Záverečné ustanovenia

  1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

  2. Právne vzťahy predávajúceho a kupujúceho, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi právnymi predpismi.

  3. Právne vzťahy predávajúceho a kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi právnymi predpismi v oblasti ochrany spotrebiteľa.

  4. Tieto VOP sú súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, a to v aktuálnom znení, v ktorom sú ku dňu uzavretia kúpnej zmluvy uvedené na webovej stránke internetového obchode predávajúceho.

  5. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 19.07.2018.


 


 


 


 


 

Používame Cookies. Používáním tohto webu k tomu vyjadruješ súhlas. Viac tu » OK